Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.
Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen.

 

Zes à zeven maal per jaar komt de MR bijeen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedere ouder en teamlid bijgewoond worden,tenzij er zaken besproken worden die om privacygevoelige redenen (nog) niet voor derden bestemd zijn.Indien u een vergadering wilt bij wonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van de MR.
Voor alle vragen betreffende MR-zaken, kunt u een e-mail (mrdjw@djwereld.lucasonderwijs.nl ) sturen naar de MR van de Jonge Wereld.

 

Samenstelling van de MR


Lerarengeleding: 
Henriëtte van Leeuwen (secretaris)
Linsey Oosterwijk

Salima El-Idrissi

Lois van Leeuwen

 

Oudergeleding:

Daan Trumpie (voorzitter)
Vinod Krishnasing

Matthijs Jillisen
Vacature